ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ (Whistle Blowing)

Ο όρος ‘Whistle Blowing’ αναφέρεται στην αποκάλυψη από μάρτυρα ή για άτομο που είναι μάρτυρας, εμπράγματου ή υποπτευόμενου παραπτώματος σε έναν οργανισμό, που δείχνει απάτη, διαφθορά, παράνομες δραστηριότητες, κακοδιαχείριση, κατάχρηση, παρατυπία ή άλλο σοβαρό παράπτωμα.

Το Ε.Δ.κ.Β. δεσμεύεται να τηρεί στο μέγιστο βαθμό τα πρότυπα της νόμιμης, ηθικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς. Το Ε.Δ.κ.Β. έχει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε: α) απάτη και διαφθορά β) αντιδεοντολογικές πρακτικές και αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές και γ) σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση οποιουδήποτε ατόμου.

Το άτομο που κάνει χρήση της διαδικασίας whistle-blow, θα πρέπει να αναφέρει τα περιστατικά ή τις υποψίες παραπτωμάτων στο:

Τηλ.: 210 9225491

E-mail: report@antiviolence-net.eu

Οι καταγγελίες θα πρέπει να γίνονται ‘καλή τη πίστει’ και να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρεις. Ψευδείς ή κακόβουλες καταγγελίες θα αντιμετωπίζονται με τις κατάλληλες πειθαρχικές ενέργειες.

Κάθε αναφορά αντιμετωπίζεται με εχεμύθεια.

Οι αναφορές μπορούν να είναι και ανώνυμες, ωστόσο ανώνυμες αναφορές που δεν περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, θα εξεταστούν αλλά ενδέχεται να μην μπορούν να αποπερατωθούν εάν δεν περιλαμβάνουν επαρκή στοιχεία.