1. Δράσεις προώθησης της ισότητας των φύλων και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, καταπολέμησης των στερεοτύπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων 
  2. Δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών (γενικός πληθυσμός και επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας) στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
  3. Ανάληψη δράσεων συνηγορίας και χάραξης πολιτικής και παρακολούθηση της υιοθέτησης και υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών γενικότερα και της ενδοοικογενειακής βίας ειδικότερα