Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (E.Δ.κ.Β.)

Αθήνα

Τηλ.: 210 9225491

E-mail: info@antiviolence-net.eu 

Website: www.antiviolence-net.eu