Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β.) είναι Αστική Μη-Κερδοσκοπική Εταιρία και ιδρύθηκε στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006 (αρ. Πρωτοδικείου: 16315/31-10-2006). 

Μέλος του Δικτύου WAVE (Women Against Violence Europe)

Το Ε.Δ.κ.Β. έχει λάβει Ειδική Πιστοποίηση Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β 1226/11.4.2012) και είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχει Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας (Αρ. Μητρώου: 09110 ΑΕΕ11096Ο27Ν 0893) και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών οργανώσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αρ. Μητρώου: 09110 ΑΕΕ11096Ο27Ν 0814). Επίσης, το Ε.Δ.κ.Β. έχει αναγνωριστεί από το 2009 ως Εθνικό Σημείο Επαφής (focal point) του Δικτύου WAVE (Women Against Violence Europe).

Στόχος του οργανισμού είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και η ολιστική στήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία και/ή σεξουαλική βία.

Ειδικά, σκοπός του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας είναι ο σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων καθώς και δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική στήριξη και αρωγή θυμάτων με στόχο την πρωτογενή, δευτερογενή και/ή τριτογενή πρόληψη της Βίας κατά Γυναικών και Κοριτσιών [ή αλλιώς της Έμφυλης Βίας], με ιδιαίτερη έμφαση στην Ενδοοικογενειακή Βία, συμπεριλαμβανομένης της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) και/ή στην σεξουαλική βία.

Περιγραφή Δραστηριοτήτων

Οι δράσεις του Ε.Δ.κ.Β. περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: 

Α. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και επιμόρφωση

 1. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλικού ευαισθητοποίησης (ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, κ.ά.) 
 2. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση
 • δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, ομιλίες, καμπάνιες ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης)
 • παρεμβάσεων πρόληψης (π.χ. σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς)
 • δράσεων επιμόρφωσης/σεμιναρίων (δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) που απευθύνονται σε φοιτητές/-ριες και επαγγελματίες υγείας-πρόνοιας (π.χ. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ιατροί, νοσηλευτές/-ριες, επισκέπτες/-ριες υγείας), εκπαιδευτικούς, δικηγόρους, νομικούς, αστυνομικούς, δικαστικούς λειτουργούς και άλλες συναφείς ειδικότητες

Β. Ενδυνάμωση και στήριξη κακοποιημένων γυναικών

 1. Παροχή ενημέρωσης/πληροφόρησης σε επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας και διασύνδεσή τους με δομές παροχής υπηρεσιών (ξενώνες, συμβουλευτικά κέντρα, κλπ.)
 2. Αρωγή και ολιστική στήριξη κακοποιημένων γυναικών [π.χ. ενημέρωση/πληροφόρηση, ενδυνάμωση, ψυχοκοινωνική, νομική, εκπαιδευτική, εργασιακή στήριξη, κάλυψη βασικών αναγκών (π.χ. ρουχισμός), συνοδευτικές υπηρεσίες (π.χ. στην αστυνομία, στην ιατροδικαστική υπηρεσία, στο νοσοκομείο, στο δικαστήριο], στήριξη σε ζητήματα που αφορούν τα παιδιά τους), δια ζώσης και/ή τηλεφωνικά.
 3. Ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθόδων στήριξης και ενδυνάμωσης κακοποιημένων γυναικών καθώς και εξατομικευμένων υπηρεσιών στήριξης που σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες κάθε εξυπηρετούμενης 
 4. Δημιουργία επιστημονικών εργαλείων χειρισμού καταστάσεων σχετικών με τη βία κατά των γυναικών για επαγγελματίες διαφόρων κλάδων ή κοινοτήτων ή ομάδων πολιτών ή γενικού πληθυσμού
 5. Ευαισθητοποίηση, ενδυνάμωση και εκπαίδευση ατόμων που επιθυμούν να στηρίξουν εθελοντικά τις δράσεις του Ε.Δ.κ.Β.

Γ. Παρεμβάσεις

 1. Δημιουργία συνεργιών και δικτύωση με φορείς που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και στην προαγωγή της ισότητας των φύλων σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων καθώς και συμμετοχή σε διακρατικές συνεργασίες με φορείς που λειτουργούν σε Ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
 3. Συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, με έμφαση στην ενδοοικογενειακή βία

Δ. Έρευνα

 1. Σχεδιασμός και διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
 2. Σχεδιασμός και διεξαγωγή ερευνών αξιολόγησης (διαδικασίας, αποτελεσματικότητας και/ή αποτελέσματος), ίδιας πρωτοβουλίας ή κατά ανάθεση άλλου φορέα.

Ε. Συνηγορία και παρακολούθηση πολιτικών

 1. Δράσεις προώθησης της ισότητας των φύλων και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, καταπολέμησης των στερεοτύπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων 
 2. Δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών (γενικός πληθυσμός και επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας) στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 3. Ανάληψη δράσεων συνηγορίας και χάραξης πολιτικής και παρακολούθηση της υιοθέτησης και υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών γενικότερα και της ενδοοικογενειακής βίας ειδικότερα  

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας κατέχει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων από τον φορέα πιστοποίησης G-CERTi.