1. Παροχή ενημέρωσης/πληροφόρησης σε επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας και διασύνδεσή τους με δομές παροχής υπηρεσιών (ξενώνες, συμβουλευτικά κέντρα, κλπ.)
  2. Αρωγή και ολιστική στήριξη κακοποιημένων γυναικών [π.χ. ενημέρωση/πληροφόρηση, ενδυνάμωση, ψυχοκοινωνική, νομική, εκπαιδευτική, εργασιακή στήριξη, κάλυψη βασικών αναγκών (π.χ. ρουχισμός), συνοδευτικές υπηρεσίες (π.χ. στην αστυνομία, στην ιατροδικαστική υπηρεσία, στο νοσοκομείο, στο δικαστήριο], στήριξη σε ζητήματα που αφορούν τα παιδιά τους), δια ζώσης και/ή τηλεφωνικά.
  3. Ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθόδων στήριξης και ενδυνάμωσης κακοποιημένων γυναικών καθώς και εξατομικευμένων υπηρεσιών στήριξης που σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες κάθε εξυπηρετούμενης 
  4. Δημιουργία επιστημονικών εργαλείων χειρισμού καταστάσεων σχετικών με τη βία κατά των γυναικών για επαγγελματίες διαφόρων κλάδων ή κοινοτήτων ή ομάδων πολιτών ή γενικού πληθυσμού
  5. Ευαισθητοποίηση, ενδυνάμωση και εκπαίδευση ατόμων που επιθυμούν να στηρίξουν εθελοντικά τις δράσεις του Ε.Δ.κ.Β.