Κέντρο Πληροφόρησης για την Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών 

Ενημέρωση για την ενδοοικογενειακή βία και τις δράσεις του Ε.Δ.κ.Β.

Η λειτουργία του “Κέντρου Πληροφόρησης για ζητήματα Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ)” εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης με τίτλο: 

που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους (αρ. Υποέργου 2) στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 3.2.4. “Υποστήριξη Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων) (α’ και β’ κύκλου), του Ε.Π. “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013” (Δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ) – Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων).

Στόχος της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης για τη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων είναι να παρέχει, είτε στις ίδιες τις γυναίκες και έφηβες που κακοποιούνται στη σχέση τους είτε στα κοντινά τους πρόσωπα, περισσότερες πληροφορίεςκατευθυντήριες οδηγίες ή άλλης μορφής στήριξη για το τι μπορούν να κάνουν, πού μπορούν να απευθυνθούν και ποιες είναι οι διαθέσιμες υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν τα συστήματα υγείας-πρόνοιας, δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης στη χώρα μας. Επιπρόσθετα, στόχος του Κέντρου είναι και η παροχή συμβουλευτικής σε επαγγελματίες υγείας –πρόνοιας, προκειμένου να μπορούν να καθοδηγήσουν μια γυναίκα που έχει ζητήσει τη βοήθειά τους.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα οι απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν στο Κέντρο Πληροφόρησης αλλά και διευκρινίσεις σε γενικότερα ερωτήματα σχετικά με τη ΒΕΣ.