1. Δημιουργία συνεργιών και δικτύωση με φορείς που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και στην προαγωγή της ισότητας των φύλων σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
  2. Σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων καθώς και συμμετοχή σε διακρατικές συνεργασίες με φορείς που λειτουργούν σε Ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
  3. Συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, με έμφαση στην ενδοοικογενειακή βία