ISEDA (Horizon 2020)

Τίτλος: Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse (ISEDA)

Διάρκεια: 1.9.2022 – 1.9.2025

Συντονιστικός φορέας: University of Applied Sciences Cologne – Cologne Game Lab

Εταίροι:

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα ISEDA (Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse) έχει στόχο την αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας μέσω μιας εμπλουτισμένης Ευρωπαϊκής προσέγγισης, χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία και πρακτικές καθώς και μια πολυτομεακή εξειδίκευση. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθεί ένα chatbot, το οποίο θα προσφέρει στα θύματα πληροφόρηση και διασύνδεση με τηλεφωνικές γραμμές, με την αστυνομία και άλλους φορείς στήριξης. To chatbot θα ενημερώνει και το κοινό για τις διαφορετικές μορφές Ενδοοικογενειακής Βίας, για τρόπους πρόληψης, αναγνώρισης και ανταπόκρισης. Η πλατφόρμα θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται (με τη συναίνεση του θύματος) για τη συλλογή αποδεικτικού υλικού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα στο δικαστήριο, καθώς και θα έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τάσεις, συχνότητες και παράγοντες συνάφειας με την Ενδοοικογενειακή Βία. Μία από τις κύριες δράσεις του προγράμματος ISEDA είναι η παροχή επιμόρφωσης σε Αστυνομικούς Υπαλλήλους με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για βελτιωμένη διερεύνηση και ανταπόκριση σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και την παροχή αποτελεσματικότερης στήριξης και προστασίας στα θύματα. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επίσης δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε μαθητές/-ριες με στόχο την αποδόμηση στερεοτύπων φύλου, την ανάπτυξη υγιών σχέσεων και στάσεις μηδενικής ανοχής στη βία. Τέλος, στόχος του προγράμματος ISEDA είναι και η προώθηση προγραμμάτων θεραπείας δραστών.

Το έργο ISEDA χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Horizon 2020 (Αρ. συμβολαίου: 101073922).

VINEAS | Horizon2020

Active Citizens Fund

Ουσιαστική σύμπραξη Ελληνικών φορέων και Αρχών για την ενίσχυση της στήριξης και προστασίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω αξιοποίησης καλών πρακτικών της Αστυνομίας της Ισλανδίας  

Διάρκεια: Φεβρουάριος 2022 – Απρίλιος 2023

Συντονιστής φορέας: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

Εταίροι:

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα “Active citizens fund στην Ελλάδα” του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Στην Ελλάδα, στην καθημερινή πρακτική στήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ) & των παιδιών τους, παρατηρούνται ελλείψεις συντονισμού & δικτύωσης των αρμόδιων φορέων, έλλειψη κοινού πρωτοκόλλου αντιμετώπισης περιστατικών, εκπαίδευσης επαγγελματιών κ.ά. Στην αντιμετώπιση της ΕΒ εμπλέκονται πολλά συστήματα που δρουν διαδοχικά, χωρίς διασύνδεση & ενεργοποιούνται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ενεργειών του θύματος. Αυτή η αλυσιδωτή ενεργοποίηση των συστημάτων επηρεάζει αρνητικά την ταχύτητα & την ποιότητα της προστασίας/στήριξης των θυμάτων & οδηγεί σε υψηλή υποαναφορά της Ε.Β. επειδή τα θύματα διστάζουν να προσφύγουν στις Αρχές. Αλλά και όταν προσφεύγουν η προστασία δεν είναι εγγυημένη καθώς όταν αποτυγχάνει η διαδικασία σε κρίσιμο ή πρώιμο σημείο της αλυσίδας καταρρέει όλο το πλέγμα προστασίας των θυμάτων.

Σκοπός του έργου είναι να ενισχυθεί η στήριξη & προστασία γυναικών & παιδιών θυμάτων ΕΒ στην Ελλάδα, κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω οικοδόμησης ουσιαστικής σύμπραξης μεταξύ αστυνομίας, δικαστικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές, εργαλεία, εμπειρία & τεχνογνωσία της Αστυνομίας & άλλων αρμόδιων φορέων της Ισλανδίας.

Δράσεις

 • Καταγραφή παραγόντων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική στήριξη & προστασία θυμάτων ΕΒ στην Ελλάδα
 • Σύσταση διεπιστημονικής/διατομεακής Ομάδας Δράσης κατά της ΕΒ με εκπροσώπους αστυνομίας, δικαστικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών
 • Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ Ισλανδίας-Ελλάδας
 • Δημιουργία, πιλοτική δοκιμή & αξιολόγηση τυποποιημένων διαδικασιών (SOPs) στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες
 • Ενίσχυση δεξιοτήτων επαγγελματιών
 • Δράσεις συνηγορίας

Επωφελούμενες είναι οι γυναίκες-θύματα ΕΒ & τα παιδιά τους & ομάδες-στόχοι φορείς & στελέχη της αστυνομίας, δικαστικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Συντονιστής είναι το Ε.Δ.κ.Β., η Αστυνομία της Ισλανδίας εμπειρογνώμονας εταίρος, Το Χαμόγελο του Παιδιού εμπειρογνώμονας παιδικής προστασίας και συμμετέχουν συναρμόδιοι θεσμικοί φορείς και εξ. εμπειρογνώμονες.

Περισσότερες πληροφορίες: Αντωνία Τσιριγώτη, antonia@antiviolence-net.eu, τηλ.: 2109225491

To πρόγραμμα “Ουσιαστική σύμπραξη Ελληνικών φορέων και Αρχών για την ενίσχυση της στήριξης και προστασίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ), κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω αξιοποίησης καλών πρακτικών της Αστυνομίας της Ισλανδίας” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης το Ε.Δ.κ.Β. και εταίρους το Αρχηγείο της Αστυνομίας της Ισλανδίας και “Το Χαμόγελο του Παιδιού”. 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Περισσότερα

SWIFT

Stopping violence against women and children through an Integral and Fast Trajectory (SWIFT)


Διάρκεια: 01.05.2017 – 01.05.2019

Κωδικός Προγράμματος: JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9763

Συντονιστικός φορέας: Provincie Limburg, Hasselt, Belgium

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Το Ε.Δ.κ.Β. συμμετείχε ως εταίρος στο έργο “Project Stopping violence against Women and children through an Integral and Fast Trajectory (SWIFT)” το οποίο υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος REC της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχοι του προγράμματος ήταν: 1) η ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσέγγισης απέναντι στη βία κατά των γυναικών και παιδιών στην περιφέρεια του Limburg όπου εκπρόσωποι των συναρμόδιων φορέων θα λειτουργούν κάτω από την ίδια στέγη, 2) να επιτευχθεί ομοιομορφία και αύξηση της ποιότητας των παρεμβάσεων της αστυνομίας σε όλες τις περιφέρειες της πόλης (μέσω μιας πολυσταδιακής προσέγγισης και υποστήριξης που θα ξεκινάει από την υποβολή της καταγγελίας στην αστυνομία), 3) η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης (μείωση του χρόνου που μεσολαβεί από την καταγγελία στην αστυνομία έως την ανάληψη ενεργειών αντιμετώπισής της), και 4) επιδίωξη μιας μέγιστης ευθυγράμμισης και αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων στις οικογένειες (3 επίπεδα): το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει στα θύματα καταλληλότερο εύρος υπηρεσιών που είναι εφικτό για την ενδυνάμωσή τους και να τους επιτρέψει να ξεφύγουν από τη βία καθιστώντας παράλληλα υπεύθυνους για τη βία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύχθηκαν τα εξής:

 • εργαλείο εκπαίδευσης αστυνομικών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας (Virtual reality)
 • Εκπαίδευση αστυνομικών
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας διεπιστημονικής και διακλαδικής μελέτης όλων των αναφορών ενδοοικογενειακής βίας (αστυνομία, δικαστικό σύστημα, κοινωνικές υπηρεσίες)
 • Πιλοτική δοκιμή και αξιολόγηση της μεθοδολογίας και των εργαλείων
 • Αξιολόγηση των υποθέσεων ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας και δημιουργία πλάνου δράσης

Το Ε.Δ.κ.Β. συμμετείχε στο έργο και στις δράσεις του παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη.

Τα παραδοτέα του έργου είναι διαθέσιμα εδώ: http://swift.openedict.eu/

Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις

Τίτλος Προγράμματος (Ελληνικά): Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων II

Τίτλος Προγράμματος (Αγγλικά):  Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence – II (GEAR against IPV – II)

Κωδικός Προγράμματος: JUST/2013/DAP/AG/5408

Διάρκεια: 01.10.2014 – 01.10.2016

Συντονιστικός φορέας: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ελλάδα)

Φορείς-εταίροι

 • Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου – MIGS (Κύπρος)
 • Center for Education, Counselling and Research – CESI (Κροατία)
 • A.L.E.G – Association for Liberty and Equality of Gender (Ρουμανία)
 • Plataforma unitària contra les violències de gènere (Ισπανία)
 • Το Χαμόγελο του Παιδιού (Ελλάδα)

Εξωτερική Αξιολόγηση: Prof. Carol Hagemann-White

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

H Προσέγγιση GEAR against IPV

Η προσέγγιση «Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των δύο Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων» (GEAR against IPV: Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence) συνιστά μια συντονισμένη δράση πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης της βίας στις σχέσεις των εφήβων μέσω παρεμβάσεων στο σχολικό ή και σε άλλο πλαίσιο, οι οποίες καθοδηγούνται από ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση μαθητών/-ριών Β’ βάθμιας εκπαίδευσης από κατάλληλα καταρτισμένους/-ες εκπαιδευτικούς.

Κύριος στόχος είναι η προώθηση της δημιουργίας υγιών και ισότιμων σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλα και της ανάπτυξης μηδενικής ανοχής στη βία μέσα από ευαισθητοποίηση των εφήβων ως προς:
α) τα χαρακτηριστικά των υγιών και μη υγιών σχέσεων
β) την επίδραση που ασκούν στις σχέσεις τους οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και οι κοινωνικά επιβεβλημένοι ρόλοι των δύο φύλων
γ) τον τρόπο με τον οποίο η άνιση κατανομή ισχύος ανάμεσα στα δύο φύλα συνδέεται με την εμφάνιση ψυχολογικής, σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών/κοριτσιών καθώς και
δ)  τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν οι έφηβοι/-ες στην αποτροπή της εμφάνισης όλων των μορφών έμφυλης βίας.

Καθώς όλα σχεδόν τα παιδιά και οι έφηβοι/-ες πηγαίνουν σχολείο, το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων αποτελεί το ιδανικό πλαίσιο όπου κατάλληλα επιμορφωμένοι/-ες εκπαιδευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή τέτοιων παρεμβάσεων στο γενικό πληθυσμό. Είναι, επομένως, επιτακτική ανάγκη να υπάρχουν στα σχολεία προγράμματα που αφορούν στα στερεότυπα και στην ισότητα των φύλων, ως μέσο πρωτογενούς πρόληψης της έμφυλης βίας.

Η προσέγγιση GEAR against IPV αποτελεί μια πρόταση συστηματικής παρέμβασης στο σχολικό (ή και σε άλλο πλαίσιο), όπου κορίτσια και αγόρια καλούνται, μέσα από μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων, να διερευνήσουν αλλά και να αναθεωρήσουν τα στερεότυπα φύλου που έχουν «κληρονομήσει» και να προσεγγίσουν τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ως ατομικές διαφορές και όχι ως χαρακτηριστικά υπεροχής του ενός φύλου έναντι του άλλου.

Περισσότερα

Γράφοντας μετά τη Σιωπή

Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Ενισχύοντας τις Δεξιότητες Αυτοβιογραφικής Γραφής ως Μέσο Στήριξης Γυναικών που Επέζησαν της Έμφυλης Βίας


Πρόγραμμα Writing beyond the Silence – Promoting autobiographical writing competences to help survivors of gender violence (Project No.: JUST/2012/DAP/AG/3448)
 

Το 2013-2015, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DAPHNE III της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: “Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Ενισχύοντας τις Δεξιότητες Αυτοβιογραφικής Γραφής ως Μέσο Στήριξης Γυναικών που Επέζησαν της Έμφυλης Βίας” (με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε). 
To Πρόγραμμα υλοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Libera Università dell Autobiografia (Ιταλία), με εταίρους τους φορείς Provincia di Roma – Istituzione Solidea” (Ιταλία), Coolabora CRL (Πορτογαλία) και Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β). Συμμετείχαν επίσης, ως συνεργαζόμενοι φορείς-εταίροι, το University of Beira (Πορτογαλία) και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε Πρόγραμμα Κατάρτισης επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες σε κακοποιημένες γυναίκες στις τρεις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία). Το πρόγραμμα “Γράφοντας μετά τη Σιωπή” είχε στόχο να καταρτίσει επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σε κακοποιημένες γυναίκες στη χρήση της Αυτοβιογραφικής Γραφής με τρόπο που να μπορούν να την ενσωματώσουν στην καθημερινή τους εργασία, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση και τη στήριξη των γυναικών που έχουν βιώσει εμπειρίες κακοποίησης (Ιστοσελίδα προγράμματος: http://writingbeyond.eu/).   

 

Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Ενισχύοντας τις Δεξιότητες Αυτοβιογραφικής Γραφής ως μέσο Στήριξης Γυναικών που Επέζησαν της Έμφυλης Βίας

 

  
Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας διοργάνωσε στις 28 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο με τίτλο:
“Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Η αυτοβιογραφική γραφή ως μέσο στήριξης κακοποιημένων γυναικών”  

Φωτογραφικό Υλικό

    

        

Youth4Youth

Τίτλος Προγράμματος: Youth4Youth – Ενδυνάμωση Νέων Ατόμων στην Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Αλληλοδιδακτικής Εκπαίδευσης (Empowering Young People in Preventing Gender-based Violence through Peer Education)

Κωδικός Προγράμματος: JUST/2010/DAP3/AG/1351

Διάρκεια: 1.02.2011 – 31.03.2013

Συντονιστικός φορέας: Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) – Κύπρος

Φορείς-εταίροι

 • Casa delle Donne per non Subire Violenza, Ιταλία
 • Centre of Research in Theories & Practices that Overcome Inequalities – University of Barcelona, Ισπανία
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, Ελλάδα
 • Women’s Issues Information Centre, Λιθουανία

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας συμμετείχε ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DAPHNE III της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: “Ενδυνάμωση Νέων Ατόμων στην Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Αλληλοδιδακτικής Εκπαίδευσης” (με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε).
Κύριος στόχος του Προγράμματος Youth4Youth είναι να συμβάλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας μεταξύ των εφήβων, παρέχοντάς τους έναν ασφαλή χώρο μέσα στον οποίο θα μπορέσουν να διερευνήσουν τις στάσεις τους και να επαναξιολογήσουν την ανοχή τους απέναντι στην έμφυλη βία, αλλά και να ενδυναμωθούν ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς βία για τους/τις ίδιους/-ες και τα συνομήλικά τους άτομα.

Tο Ε.Δ.κ.Β. υλοποίησε τις εξής δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος:

 • έρευνα για τις στάσεις των νέων απέναντι στα έμφυλα στερεότυπα και την έμφυλη βία σε 699 μαθητές και μαθήτριες, τεσσάρων Λυκείων της Αττικής  [δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ (στα Ελληνικά) και εδώ (στα Αγγλικά)],
 • 4 βιωματικά εργαστήρια, διάρκειας 34 διδακτικών ωρών, σε 87 μαθητές και μαθήτριες Β’βάθμιας εκπαίδευσης που ευαισθητοποιήθηκαν πάνω στο θέμα των έμφυλων στερεότυπων και την πρόληψη της έμφυλης βίας και εκπαιδεύτηκαν στις αρχές της αλληλοδιδακτικής μεθόδου και 28 εργαστήρια ευαισθητοποίησης, συνολικής διάρκειας 33 διδακτικών ωρών, όπου 61 μαθητές και μαθήτριες Β’βάθμιας εκπαίδευσης ανέλαβαν το ρόλο του/της εκπαιδευτή/-ριας συνομηλίκων και ευαισθητοποίησαν 435 συμμαθητές/ριές τους σε 3 Λύκεια της Αττικής [δείτε τα αποτελέσματα εδώ (στα Αγγλικά)],
 • εκθέσεις με τα προϊόντα των εργαστηρίων και των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων των μαθητών/-ριών σε 3 Λύκεια της Αττικής,
 • ένα σεμινάριο επιμόρφωσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών για την πρωτογενή πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω της αλληλοδιδακτικής εκπαίδευσης, όπου συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από τα 4 Λύκεια της Αττικής που έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα,
 • μία συνέντευξη τύπου, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας Youth4Youth, η παρέμβαση και η αξιολόγηση των βιωματικών εργαστηρίων με στόχο τη διάχυση των ευρημάτων,
 • τρεις συνεντεύξεις (2 σε ραδιοφωνικό σταθμό και 1 στον έντυπο τύπο), στις οποίες αναφέρθηκαν τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας Youth4Youth, αλλά και η εμπειρία του φορέα από την παρέμβαση μέσω των βιωματικών εργαστηρίων [ακούστε τις συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο: 1η Συνέντευξη (30 Ιουνίου 2012) –  2η Συνέντευξη (29 Σεπτεμβρίου 2012)]
 • έκδοση του Φυλλαδίου Ευαισθητοποίησης Youth4Youth «Βία στις σχέσεις: Μύθοι και Πραγματικότητα» για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων πάνω στο ζήτημα της έμφυλης βίας (σε ηλεκτρονική μορφή),
 • έκδοση του «Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου για την Ενδυνάμωση των Nέων για την Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω της Αλληλοδιδακτικής Προσέγγισης» (σε ηλεκτρονική μορφή)
 • ένα Σεμινάριο Κατάρτισης και Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την πρωτογενή πρόληψη της έμφυλης βίας μέσα από την εμπειρία της υλοποίησης των Βιωματικών Εργαστηρίων Youth4Youth (Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013).

Τo Εκπαιδευτικό Υλικό «Youth4Youth»


 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “Youth4Youth”, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας –σε συνεργασία με τους φορείς εταίρους του Προγράμματος- συμμετείχε στην έκδοση (α) ενός Εγχειριδίου Κατάρτισης Εκπαιδευτικών με τίτλο «Youth4Youth – Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για την Ενδυνάμωση των Nέων για την Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω της Αλληλοδιδακτικής Προσέγγισης» και (β) ενός Φυλλαδίου Ευαισθητοποίησης για νέους και νέες με τίτλο «Youth4Youth – Βία στις σχέσεις: Μύθοι και Πραγματικότητα».

 

Το Εγχειρίδιο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών «Youth4Youth»

Το Εγχειρίδιο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών “Youth4Youth” αποτελεί έναν οδηγό για την εφαρμογή του Προγράμματος Youth4Youth σε πλαίσια τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε: (α) εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματίες που εργάζονται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) που ενδιαφέρονται είτε να εφαρμόσουν το Πρόγραμμα στην τάξη τους είτε να ενσωματώσουν κάποιες βιωματικές ασκήσεις στο πλαίσιο των μαθημάτων τους και (β) σε επαγγελματίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της προαγωγής και αγωγής της υγείας, της ισότητας των φύλων και της πρόληψης της έμφυλης βίας.

Το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο περιγράφει αναλυτικά το Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και αλληλοδιδακτικής προσέγγισης όπως εφαρμόστηκε, και περιλαμβάνει εκτενείς πληροφορίες για το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο του  Προγράμματος, καθώς και σχέδια εργαστηρίων, ιδέες για δραστηριότητες και εργαλεία αξιολόγησης. Ουσιαστικά, παρέχει στον/την εκπαιδευτικό όλες εκείνες τις πληροφορίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την οργάνωση, την βήμα-προς-βήμα υλοποίηση, την τεκμηρίωση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος στην τάξη. Το Εγχειρίδιο είναι δομημένο ως εξής:

 • Θεωρητικό Μέρος: Έμφυλη Βία: Ορισμός, Αιτίες και Συνέπειες/ Σκοπός και Επιμέρους Στόχοι του Προγράμματος/ Σύνοψη του Προγράμματος/ Εφαρμογή του Προγράμματος/ Διαχείριση Αποκαλύψεων Έμφυλης Βίας, το οποίο έχει στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών τόσο σε ζητήματα ισότητας των φύλων και στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους ρόλους των φύλων, αλλά και πώς αυτές σχετίζονται με την εμφάνιση της βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων, όσο και σε τρόπους διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης (ΒΕΣ ή κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών)
 • Πρακτικό Μέρος: Παρουσίαση της Δομής του Προγράμματος/ Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων και των Αντίστοιχων Φύλλων Εργασίας, το οποίο έχει στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω σε ζητήματα μεθοδολογίας οργάνωσης, διεξαγωγής και αξιολόγησης των Βιωματικών Εργαστηρίων «Youth4Youth».

Προς διευκόλυνση του/της εκπαιδευτικού, οι δραστηριότητες παρουσιάζονται με την παρακάτω δομή: διάρκεια, μαθησιακοί στόχοι, απαιτούμενα υλικά, απαιτούμενη προετοιμασία, προτεινόμενη βήμα-προς-βήμα διαδικασία εφαρμογής, χρήσιμες σημειώσεις για τον/την εκπαιδευτικό, ερωτήσεις για συζήτηση, αναμενόμενα αποτελέσματα και κλείσιμο της δραστηριότητας, ευαίσθητα ζητήματα. Επίσης, για κάθε δραστηριότητα παρατίθεται υλικό έτοιμο προς χρήση και αναπαραγωγή (εκτυπώσεις ή φωτοαντίγραφα) από τον/την εκπαιδευτικό, ενώ διατίθεται και υλικό (βιβλιογραφία και δραστηριότητες) που μπορεί να δοθεί στους/στις μαθητές/ριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για να εργαστούν στο σπίτι.

Τέλος, περιλαμβάνει επίσης, υπό μορφή Παραρτήματος, τα προτεινόμενα εργαλεία αξιολόγησης του Προγράμματος, καθώς και χρήσιμες βιβλιογραφικές αναφορές για τα επιμέρους θέματα που πραγματεύεται το Πρόγραμμα, προκειμένου ο/η εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί κατάλληλα σε θέματα που ενδεχομένως δεν γνωρίζει επαρκώς πριν προχωρήσει στην εφαρμογή.

Το Εγχειρίδιο διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.κ.Β. στα Ελληνικά. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του φορέα-συντονιστή του Προγράμματος διατίθεται στα Ιταλικά,  Ισπανικά και Λιθουανικά.

Το Φυλλάδιο Ευαισθητοποίησης «Youth4Youth»

Το Φυλλάδιο Ευαισθητοποίησης «Youth4Youth» αποτελεί έναν οδηγό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με πληροφορίες που στοχεύουν στην πρόληψη της έμφυλης βίας μεταξύ των νέων. Είναι γραμμένο σε απλή, κατανοητή γλώσσα και δομημένο με τρόπο ελκυστικό, καθώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους και νέες. Το Φυλλάδιο μπορεί να διανεμηθεί σε νέα άτομα είτε (α) απευθείας, στο πλαίσιο του σχολείου, ενός Προγράμματος ευαισθητοποίησης πάνω σε θέματα έμφυλης βίας και βίας στις σχέσεις, ενός κέντρου νεότητας ή οποιουδήποτε άλλου χώρου που συχνάζουν νέοι και νέες, είτε (β) μέσω των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματιών που εργάζονται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή (γ) μέσω επαγγελματιών και φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της προαγωγής και αγωγής της υγείας, της ισότητας των φύλων και της πρόληψης της έμφυλης βίας.

Το Φυλλάδιο Ευαισθητοποίησης περιέχει βασικές πληροφορίες αναφορικά με το ζήτημα της έμφυλης   βίας και της βίας στις σχέσεις. Αναλυτικά, οι θεματικές του Φυλλαδίου είναι οι εξής:

 

 • Βιολογικό και κοινωνικό φύλο (ορισμοί – κατασκευή του κοινωνικού φύλου)
 • Στερεότυπα και ρόλοι των φύλων, Έμφυλη κοινωνικοποίηση και πίεση συμμόρφωσης με αυτά
 • Μορφές έμφυλης βίας (στις σχέσεις με συνομήλικους/ες, στις ρομαντικές ή συντροφικές σχέσεις, στην οικογένεια, στην κοινότητα), Υποθετικές ιστορίες που περιγράφουν τις επιπτώσεις της έμφυλης βίας στη ζωή των νέων
 • Μύθοι και πραγματικότητες σχετικά με την έμφυλη βία (σύντομο κουίζ πάνω στους πιο διαδεδομένους και ευρέως γνωστούς μύθους με τις αντίστοιχες απαντήσεις)
 • Έκταση του φαινομένου της έμφυλης βίας (στοιχεία από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο)
 • Ποια είναι τα θύματα της έμφυλης βίας, αγόρια και άνδρες σύμμαχοι για την εξάλειψή της
 • Σχέση των στερεοτύπων του φύλου και της έμφυλης βίας
 • Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά μιας υγιούς σχέσης
 • Προειδοποιητικές ενδείξεις έμφυλης βίας
 • Δικαιώματα των νέων
 • Χρήσιμες συνδέσεις και βιβλιογραφικές αναφορές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έμφυλη βία στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
 • Τηλέφωνα και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με οργανισμούς και υποστηρικτικές τηλεφωνικές γραμμές για τους νέους και τις νέες.

Επιπλέον, το Φυλλάδιο έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διαθέτει διαδραστικό χαρακτήρα: απευθύνει σειρά ανοιχτών ερωτήσεων στους νέους και τις νέες, τους προσκαλεί να μπουν σε υποθετικά σενάρια και να σκεφθούν πώς θα αντιδρούσαν στα αντίστοιχα περιστατικά, όπως και να συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι γνώσεων. Στόχος αυτών είναι, έστω και μέσω ενός Φυλλαδίου, να δοθεί η δυνατότητα στους/στις νέους/ες να πάρουν τροφή για σκέψη και να προβληματιστούν πάνω στο ζήτημα των στερεοτύπων του φύλου και της έμφυλης βίας, με απώτερο σκοπό να αναπτύξουν στάσεις αυτοσεβασμού και αυταξίας και να κινητοποιηθούν σε δράση κατά της έμφυλης βίας. Το Φυλλάδιο διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.κ.Β. στα Ελληνικά.

BO(U)NDS

BO(U)NDS: Bonds, Boundaries and Violence: Longitudinal Study on school-based gender violence prevention programs


Χρηματοδότηση: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP (FCT)

Συντονιστής: CIIE/Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Porto

Εταίροι: α) ISCTE – University Institute of Lisbon, β) UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta

Η έμφυλη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών αποτελεί ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόβλημα δημόσιας υγείας. Το ανθρώπινο, οικονομικό και κοινωνικό κόστος είναι αποδεδειγμένο, και για δεκαετίες γίνονται προσπάθειες για την προστασία των θυμάτων και την λογοδοσία των παραβατών.

Ενδοοικογενειακή βία υφίσταται το 1/3 των ενήλικων γυναικών (FRA, 2015), και πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η βία στις σχέσεις των εφήβων επηρεάζει το 25% των νεαρών γυναικών, γεγονός που δείχνει τη γενεαλογική αναπαραγωγή και κάνει επιτακτική την ανάγκη της πρωτογενούς πρόληψης της βίας. Από το 2004, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για υλοποίηση προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης (Rosewater, 2004) στα σχολεία, καθώς αποτελούν σημαντικούς χώρους παρέμβασης.

Αυτά τα προγράμματα υλοποιούνται σε διάφορες χώρες με τη συμμετοχή διαφόρων επαγγελματιών που εργάζονται στα σχολεία – επαγγελματίες υγείας, ακτιβιστές/τριες και δάσκαλοι/ες. Παρόλα αυτά, η αξιολόγηση αυτών των παρεμβάσεων είναι σπάνια και ακόμη περισσότερο άγνωστος είναι ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος των παρεμβάσεων αυτών. Έρευνες για τη βία που ασκείται από άνδρες έχουν μελετήσει τη σύνδεση μεταξύ του φύλου με άλλες μεταβλητές όπως η κοινωνική τάξη και η εθνικότητα (Crenshaw, 1997; Sokoloff & Dupont, 2005; & Rehman, 2012). Προγράμματα για την προώθηση της αλλαγής πρέπει να αντιμετωπίζουν την πολυπλοκότητα της έμφυλης διάστασης του προβλήματος της βίας.

Το έργο BO(U)NDS σκοπεύει να διεξαγάγει μια διαχρονική μελέτη με βάση μια μικτή μεθοδολογία και μια σύγκριση μεταξύ της Πορτογαλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Βραζιλίας. Οι ερευνητικές υποθέσεις είναι ότι ένα πρόγραμμα παρέμβασης στο σχολείο με παιδιά, εφήβους και νέους είναι πιο αποτελεσματικό και έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα εάν το περιεχόμενο επικεντρώνεται στις δομικές και πολιτιστικές βάσεις του φύλου και της ενδοοικογενειακής βίας και όταν αυτά τα προγράμματα είναι κατάλληλα ανάλογα με την ανάπτυξη του παιδιού και χρησιμοποιώντας ολιστικές και δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Το έργο BO(U)NDS επιδιώκει να κατανοήσει σε βάθος τι λειτουργεί στην πρωτογενή πρόληψη ώστε να έχει μακροπρόθεσμο όφελος στη ζωή των νέων. Με βάση ομάδες εστίασης και βιογραφικές αφηγήσεις με νέους που συμμετέχουν για περισσότερα από πέντε χρόνια σε προγράμματα για την πρόληψη της έμφυλης βίας σε σχολικό πλαίσιο, στόχος είναι να κατανοηθούν τα εμπόδια και οι διευκολυντικοί παράγοντες ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων και της μηδενικής ανοχής της βίας στη ζωή τους.

Ταυτόχρονα, εκπαιδευτικοί, διαμεσολαβητές και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα ερωτηθούν για τις δυσκολίες και τις δυνατότητες εφαρμογής ολιστικών, συστηματικών και αποτελεσματικών προγραμμάτων για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών στα σχολεία.

Το ΕΔκΒ συμμετέχει στο έργο ως σύμβουλος για την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ

Active Citizens Fund

Διμερής πρωτοβουλία συνεργασίας με την “Μητροπολιτική Αστυνομία του Reykjavik”

Διάρκεια: 01.09.2020 – 28.02.2021

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα “Active Citizens Fund στην Ελλάδα” του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Η συγκεκριμένη διμερής πρωτοβουλία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β.) και της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ισλανδίας αποσκοπούσε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στον χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας και την προστασία κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους.

Η Αστυνομία της Ισλανδίας επιλέχθηκε επειδή: α) η Ισλανδία καταλαμβάνει την 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στο δείκτη ισότητας των φύλων για 10 συνεχόμενα έτη και β) την τελευταία δεκαετία η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ισλανδίας έχει προβεί σε ουσιώδη αναμόρφωση και βελτίωση των υπηρεσιών στήριξης και προστασίας που παρέχει σε ενήλικα και ανήλικα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης, σε στενή συνεργασία με φορείς στήριξης.

Το Ε.Δ.κ.Β. διοργάνωσε συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους των Ελληνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την στήριξη και προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Η Αστυνομία της Ισλανδίας παρουσίασε τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί για να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ειδικά γυναίκες και παιδιά. Συζητήθηκαν οι ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας και αναζητήθηκαν τρόποι αποτελεσματικής μεταφοράς της τεχνογνωσίας στην Ελλάδα ενώ έγινε και από κοινού επεξεργασία μιας πρότασης περαιτέρω εδραίωσης της διμερούς συνεργασίας.

Η διμερής πρωτοβουλία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β.) και της Αστυνομίας της Ισλανδίας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης το Ε.Δ.κ.Β. και εταίρο την Αστυνομία της Ισλανδίας. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ Ελλάδας και Ισλανδίας στον χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας»

 

All about Eve

Διάρκεια: 01.11.2020 – 01.11.2022

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ERASMUS+, ΚΑ204 – Στρατηγική Σύμπραξη για την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών/Καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην βελτίωση της εκπροσώπησης των γυναικών στην δημόσια σφαίρα. Συγκεκριμένα, να:

 • βελτιώσει και να αναπτύξει τις δεξιότητες των γυναικείων οργανώσεων μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών
 • βελτιώσει τις δεξιότητες συνηγορίας των γυναικείων οργανώσεων
 • βελτιώσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες εκπροσώπησης των ίδιων των γυναικών     

Χάρτης οργανισμών στην Ευρώπη που παρέχουν υπηρεσίες σε γυναίκες

 

GEAR against IPV

Τίτλος Προγράμματος: GEAR against IPV – Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (GEAR against IPVGender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence)

Κωδικός Προγράμματος: JLS/2008/DAP3/AG/1258

Διάρκεια: 08.12.2009 – 7.12.2011

  

 

Συντονιστικός φορέας: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ελλάδα)

Φορείς-εταίροι

 • SPI Forschung gGmbH – Γερμανία
 • Austrian Women Shelter Network, AÖF/ Information Centre Against Violence – Αυστρία
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας – Ελλάδα
 • CESI – Center for Education, Counselling and Research– Κροατία

 

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα «Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των δύο Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων» (GEAR against IPV) συνιστά μια συντονισμένη δράση πρωτογενούς πρόληψης της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) μέσω παρεμβάσεων σε σχολικό πλαίσιο που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση μαθητών/-τριών Β’ βάθμιας εκπαίδευσης από κατάλληλα καταρτισμένους/-ες εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα συντόνισε το Ε.Δ.κ.Β. και συμμετείχαν φορείς από την Ελλάδα, την Γερμανία, την Αυστρία και την Κροατία. Την εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος έχει ανέλαβε η Carol Hagemann-White, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Osnabrück, διακεκριμένη στη διεθνή επιστημονική κοινότητα με τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα φύλου και ισότητας αλλά και στην βία κατά των γυναικών.

Στόχος του προγράμματος ήταν η προώθηση της δημιουργίας υγιών και ισότιμων σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλα και της ανάπτυξης μηδενικής ανοχής στη βία μέσα από την ευαισθητοποίηση μαθητών και μαθητριών ως προς:

 • τα χαρακτηριστικά των υγιών και μη υγιών σχέσεων
 • την επίδραση που ασκούν στις σχέσεις τους οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και οι κοινωνικά επιβεβλημένοι ρόλοι των δύο φύλων,
 • τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται η άνιση κατανομή ισχύος ανάμεσα στα δύο φύλα με την εμφάνιση ψυχολογικής, σωματικής ή και σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών/κοριτσιών και
 • τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλουν οι έφηβοι/-ες στην αποτροπή της εμφάνισης όλων των μορφών έμφυλης βίας.

Oι Κύριες Δράσεις του Προγράμματος

 • Για την επίτευξη των στόχων του, το Πρόγραμμα δημιούργησε ένα πλήρες εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών (Τεύχος ΙΙ) και την υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης μαθητών/-τριών (Τεύχη ΙΙΙ και ΙV), με τρόπο που να αποτελεί πρότυπο στη βάση του οποίου μπορούν να δημιουργηθούν Εθνικές Εκδόσεις για χρήση σε διαφορετικές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Προγράμματος:
  • δημιουργήθηκε και αξιολογήθηκε η Πρότυπη Έκδοση “GEAR against IPV”, την οποία αποτελούν 4 τεύχη (διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά) καθώς και
  • 4 Εθνικές Εκδόσεις “GEAR against IPV” (Αυστριακή, Γερμανική, Ελληνική και Κροατική), οι οποίες προέκυψαν μετά από μετάφραση, συμπλήρωση και πολιτισμική προσαρμογή των τεσσάρων τευχών της Πρότυπης Έκδοσης
 • Επιπρόσθετα δημιουργήθηκε το παρακάτω ενημερωτικό υλικό:
  • 4 ενημερωτικά φυλλάδια για χρήση στις 4 χώρες και ένα στα Αγγλικά
  • 6 σελιδοδείκτες με τηλεφωνικές γραμμές SOS για το μαθητικό πληθυσμό των 4 χωρών και έναν στα Αγγλικά
 • Υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν 9 Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελλάδα, στόχος των οποίων ήταν η κατάρτιση συνολικά 167 εκπαιδευτικών, Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, φοιτητών/-τριών κοινωνικής εργασίας και άλλων επαγγελματιών του εκπαιδευτικού χώρου, σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλης βίας αλλά και η παροχή τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων σχετικών με τη μεθοδολογία εφαρμογής του προγράμματος “GEAR against IPV” σε σχολεία Β’ βάθμιας εκπαίδευσης
 • Υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν συνολικά 27 Προγράμματα “GEAR against IPV” σε 556 μαθητές/-τριες Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελλάδα μέσα από τη διεξαγωγή βιωματικών δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σε θέματα στερεοτύπων φύλων και πρόληψης της βίας στις ερωτικές σχέσεις των εφήβων. ​

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιγράφονται αναλυτικά στις εξής 5 Εκθέσεις Πεπραγμένων που συνέταξε το Ε.Δ.κ.Β. οι οποίες κατατέθηκαν στην Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ε.Ε. (στα Αγγλικά)

   

​Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: www.1st.gear-ipv.eu

 

 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό “GEAR against IPV”

Η Σειρά “GEAR against IPV” σχεδιάστηκε από το Ε.Δ.κ.Β. (στο πλαίσιο του προγράμματος GEAR against IPV με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος DAPHNE III της Ε.Ε.) για να υποστηρίξει την εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της ισότητας των φύλων ως μέσο πρωτογενούς πρόληψης της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων στον εφηβικό πληθυσμό.

Η Πρότυπη Έκδοση στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης Εθνικών Εκδόσεων, αν είναι δυνατόν, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτό δημιουργήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει απαραίτητες οδηγίες που θα διευκολύνουν τη δημιουργία κατάλληλα προσαρμοσμένων Εθνικών Εκδόσεων για άλλες χώρες.

Κάθε Εθνική Έκδοση θα πρέπει, μετά από κατάλληλη πολιτισμική προσαρμογή και συμπλήρωση του υλικού που περιλαμβάνεται στην Πρότυπη Έκδοση, να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την οργάνωση, την προετοιμασία, την εφαρμογή και την αξιολόγηση παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται με εφηβικό πληθυσμό (σε σχολικό ή σε άλλο πλαίσιο) με στόχο την πρωτογενή πρόληψη της έμφυλης βίας.

 

Η Ελληνική Έκδοση

Την Ελληνική Έκδοση “GEAR against IPV” αποτελούν τα παρακάτω τέσσερα τεύχη:

Τεύχος I. Το Πρόγραμμα GEAR against IPV: Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων 

Το Τεύχος Ι παρέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα, το υλικό και τις δράσεις του προγράμματος και περιγράφει τις ενέργειες δημοσιοποίησής του από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β.), δηλαδή το Φορέα που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της παρέμβασης στη χώρα μας, καθώς και πιθανούς τρόπους άσκησης πολιτικής πίεσης με στόχο την ενσωμάτωση του Προγράμματος “GEAR against IPV” στο σχολικό πρόγραμμα της Β’βάθμιας εκπαίδευσης.

 

Τεύχος II. Οδηγός Υλοποίησης ενός “GEAR against IPV” Σεμιναρίου   Εκπαιδευτικών

Σε αυτό το Τεύχος περιλαμβάνονται, σε τρεις ξεχωριστές Ενότητες, βήμα-προς-βήμα όλες οι απαραίτητες οδηγίες για την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση Σεμιναρίων επιμόρφωσης προκειμένου να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφη και αποτελεσματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που σκοπεύουν να εφαρμόσουν το Πρόγραμμα σε μαθητές/-τριες της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Διακριτά τμήματα της εκπαίδευσης εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών: α) σε ζητήματα ισότητας των φύλων και στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους ρόλους των φύλων αλλά και πώς αυτές σχετίζονται με την εμφάνιση της βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων, β) σε τρόπους διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης (ΒΕΣ ή κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών) και γ) στη μεθοδολογία οργάνωσης, διεξαγωγής, παρακολούθησης και αξιολόγησης εργαστηρίων “GEAR against IPV” στις τάξεις τους.

Στην Ενότητα Β ειδικοί πίνακες έχουν δημιουργηθεί με στόχο να συνδεθεί κάθε τμήμα του Σεμιναρίου με το αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό των Τευχών ΙΙΙ (Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού) και IV (Βιβλίο Δραστηριοτήτων για Μαθητές και Μαθήτριες). Τέλος, το Τεύχος ΙΙ ολοκληρώνεται με Παραρτήματα στα οποία παρέχονται χρήσιμα εργαλεία για την οργάνωση και αξιολόγηση του Σεμιναρίου.

 

Τεύχος III. Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού

Το Τεύχος ΙΙΙ παρέχει στον/την εκπαιδευτικό όλες εκείνες τις πληροφορίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την οργάνωση, την βήμα-προς-βήμα υλοποίηση, την τεκμηρίωση και αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος στην τάξη. Το μεγαλύτερο μέρος του Εγχειριδίου αποτελείται από σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων που είναι δομημένες στη βάση τριών θεματικών ενοτήτων:

 • Στερεότυπα του Φύλου και Ισότητα των Φύλων (27 δραστηριότητες)
 • Υγιείς & μη Υγιείς Σχέσεις (6 δραστηριότητες)
 • Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (12 δραστηριότητες).

Προς διευκόλυνση του/της εκπαιδευτικού, οι δραστηριότητες παρουσιάζονται με την παρακάτω δομή: σύντομη εισαγωγή, μαθησιακοί στόχοι, διάρκεια, υλικό και προετοιμασία, προτεινόμενη βήμα-προς-βήμα διαδικασία εφαρμογής, αναμενόμενα αποτελέσματα και χρήσιμες πληροφορίες για τον/την εκπαιδευτικό. Η Ενότητα Υλικό και Προετοιμασία παραπέμπει στα υλικά του Τεύχους ΙV που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της εκάστοτε δραστηριότητας.

Περιλαμβάνει επίσης, υπό μορφή Παραρτημάτων, τα εργαλεία αξιολόγησης του προγράμματος καθώς και χρήσιμες θεωρητικές και πρακτικές πληροφορίες για τα επιμέρους θέματα που πραγματεύεται κάθε ενότητα του εγχειριδίου προκειμένου ο/η εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί κατάλληλα σε θέματα που ενδεχομένως δεν γνωρίζει επαρκώς πριν προχωρήσει στην εφαρμογή (π.χ. Η (Αν)ισότητα των Φύλων στην Ελλάδα, Τι είναι η Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων, Πώς να αντιδράσετε εάν υποψιάζεστε ή εάν σας αποκαλύφθηκε κακοποίηση παιδιού ή ΒΕΣ).

 

Τεύχος IV: Βιβλίο Δραστηριοτήτων για Μαθητές και Μαθήτριες

Όλα τα υλικά (Φύλλα Εργασίας και Ενημερωτικά Φυλλάδια) που απαιτούνται για την υλοποίηση κάθε μιας από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο Τεύχος ΙΙΙ, είναι διαθέσιμα στο τέταρτο τεύχος.

Το τεύχος αυτό έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τον εντοπισμό του κατάλληλου υλικού για κάθε δραστηριότητα αλλά και την αναπαραγωγή του (εκτυπώσεις και φωτοαντίγραφα) από τον/την εκπαιδευτικό. Τμήμα του έτοιμου-προς-χρήση υλικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη ενώ υπάρχει διαθέσιμο επίσης υλικό που μπορεί να δοθεί στους/στις μαθητές/-τριες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για να εργαστούν στο σπίτι. Τέλος, το υλικό αυτοαξιολόγησης και το πληροφοριακό υλικό μπορούν να δοθούν στους/τις μαθητές/-ριες για δική τους χρήση, στο παρόν ή στο μέλλον.

Η Πρότυπη Έκδοση GEAR against IPV

Το Τεύχος Ι της Πρότυπης διαφέρει από εκείνο των Εθνικών Εκδόσεων, τόσο ως προς τον τίτλο του, όσο και ως προς την έκταση και το περιεχόμενό του. Κατά πολύ εκτενέστερο των Εθνικών Εκδόσεων, περιλαμβάνει επιπρόσθετες Ενότητες σχετικά με τη σκοπιμότητα του υλικού και του προγράμματος γενικότερα, αλλά και Ενότητες που φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως “Οδηγός” για τη δημιουργία (μετάφραση, συμπλήρωση και πολιτισμική προσαρμογή) Εθνικών Εκδόσεων, όπως άλλωστε υποδηλώνει και ο τίτλος του: H Πρότυπη Έκδοση και πώς να Δημιουργήσετε τη Δική σας Εθνική Έκδοση “GEAR against IPV”.

Τα Τεύχη ΙΙ, ΙΙΙ & IV της Πρότυπης Έκδοσης είναι ομότιτλα των Εθνικών Εκδόσεων. Δεν περιλαμβάνουν, ωστόσο, συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με κάποια χώρα αλλά μόνο οδηγίες για το πώς πρέπει να συμπληρωθούν οι αντίστοιχες Ενότητες και για πολιτισμικές προσαρμογές που ενδέχεται να χρειαστούν κατά τη δημιουργία νέων  Εθνικών Εκδόσεων.

 

Η Ελληνική Έκδοση GEAR against IPV απευθύνεται σε…

 • εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματίες που εργάζονται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς) και ενδιαφέρονται είτε να εφαρμόσουν το Πρόγραμμα GEAR against IPV στην τάξη τους είτε να ενσωματώσουν κάποιες βιωματικές ασκήσεις σε σχετικές διδακτικές ενότητες των μαθημάτων τους,
 • επαγγελματίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της προαγωγής και αγωγής της υγείας, της ισότητας των φύλων και της πρόληψης της έμφυλης βίας
 • κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, και υπεύθυνους/-ες χάραξης πολιτικής με ενδιαφέρον στην προώθηση της ενσωμάτωσης της παρέμβασης GEAR against IPV στα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Πρότυπη Έκδοση GEAR against IPV απευθύνεται σε φορείς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης της έμφυλης βίας και της προαγωγής της ισότητας των φύλων ή/και στο χώρο της εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται:

 • να δημιουργήσουν υλικό κατάλληλο για τη χώρα τους, βάσει του οποίου μπορεί να γίνει η εφαρμογή του προγράμματος σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ή σε άλλους χώρους όπου διεξάγονται ή μπορούν να διεξαχθούν ομάδες με εφηβικό πληθυσμό) αλλά και
 • να επιμορφώσουν, ειδικά για αυτό το σκοπό, εκπαιδευτικούς ή άλλους επαγγελματίες.