Τίτλος: Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse (ISEDA)

Διάρκεια: 1.9.2022 – 1.9.2025

Συντονιστικός φορέας: University of Applied Sciences Cologne – Cologne Game Lab

Εταίροι:

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα ISEDA (Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse) έχει στόχο την αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας μέσω μιας εμπλουτισμένης Ευρωπαϊκής προσέγγισης, χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία και πρακτικές καθώς και μια πολυτομεακή εξειδίκευση. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθεί ένα chatbot, το οποίο θα προσφέρει στα θύματα πληροφόρηση και διασύνδεση με τηλεφωνικές γραμμές, με την αστυνομία και άλλους φορείς στήριξης. To chatbot θα ενημερώνει και το κοινό για τις διαφορετικές μορφές Ενδοοικογενειακής Βίας, για τρόπους πρόληψης, αναγνώρισης και ανταπόκρισης. Η πλατφόρμα θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται (με τη συναίνεση του θύματος) για τη συλλογή αποδεικτικού υλικού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα στο δικαστήριο, καθώς και θα έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τάσεις, συχνότητες και παράγοντες συνάφειας με την Ενδοοικογενειακή Βία. Μία από τις κύριες δράσεις του προγράμματος ISEDA είναι η παροχή επιμόρφωσης σε Αστυνομικούς Υπαλλήλους με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για βελτιωμένη διερεύνηση και ανταπόκριση σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και την παροχή αποτελεσματικότερης στήριξης και προστασίας στα θύματα. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επίσης δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε μαθητές/-ριες με στόχο την αποδόμηση στερεοτύπων φύλου, την ανάπτυξη υγιών σχέσεων και στάσεις μηδενικής ανοχής στη βία. Τέλος, στόχος του προγράμματος ISEDA είναι και η προώθηση προγραμμάτων θεραπείας δραστών.

Το έργο ISEDA χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Horizon 2020 (Αρ. συμβολαίου: 101073922).

VINEAS | Horizon2020