Διάρκεια: 01.11.2020 – 01.11.2022

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ERASMUS+, ΚΑ204 – Στρατηγική Σύμπραξη για την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών/Καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην βελτίωση της εκπροσώπησης των γυναικών στην δημόσια σφαίρα. Συγκεκριμένα, να:

  • βελτιώσει και να αναπτύξει τις δεξιότητες των γυναικείων οργανώσεων μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών
  • βελτιώσει τις δεξιότητες συνηγορίας των γυναικείων οργανώσεων
  • βελτιώσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες εκπροσώπησης των ίδιων των γυναικών     

Χάρτης οργανισμών στην Ευρώπη που παρέχουν υπηρεσίες σε γυναίκες